Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van Kindcentrum Sterrenbosch.

De MR van Sterrenbosch bestaat uit 2 teamleden en 2 ouderleden. Bij een aantal vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd voor advies en toelichting.

Wanneer komen we bij elkaar?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke ouder van onze school mag als toehoorder naar de vergadering komen.

Leden van de MR:

Ouderleden: Annemiek Weyers (voorzitter) Erik van Rosmalen.

Teamleden: Patty van der Linden en Ingrid van de Pol - Hanff

U kunt ons bereiken over vragen met betrekking tot het beleid van de school via een mail naar:

mr@kcsterrenbosch.nl.
 

Data schooljaar 2020-2021:

De MR vergaderingen zijn dit schooljaar gepland op: 

Documenten algemeen:

Medezeggenschapsreglement KC Sterrenbosch
Huishoudelijk reglement KC Sterrenbosch

Documenten schooljaar 2020-2021:

 

Documenten schooljaar 2019-2020:

Notulen MR vergadering 18 september 2019
Notulen MR vergadering 14 november 2019 (deze verschijnen na goedkeuring na 21 januari 2020)

Documenten schooljaar 2018-2019:

Notulen MR vergadering 22 januari 2019
Notulen MR vergadering 12 maart 2019
Notulen MR vergadering 14 mei 2019
Notulen MR vergadering 18 juni 2019

Brief informatiebijeenkomst schooltijden
Verslag informatiebijeenkomsten schooltijden
Brief uitslag stemming schooltijden